SADHBHAVANA SAMMELAN

Venue: Khulla Maidan,  Mahendra Nagar, Nepal
19th and 20th January, 2018
(Friday & Saturday)
Time: 2:00 PM - 6:00 PM

SHRI VIBHUJI JANMOTSAV

Venue:  Shri Hans Nagar Ashram, Pandwala Kalan, Near Nazafgarh, New Delhi
26th January, 2018 (Friday)
Time: 11:00 AM - 3:00 PM
Contact : 8826899802

SADHBHAVANA SAMMELAN

Venue: :Near Lomas Rishi Ashram, Rajim Kumbh Mela Kshetra, Raipur ( Chhatishgarh)
10th & 11th February, 2018
(Saturday & Sunday)
Time: 5:00 PM - 8:00 PM
Contact : 8826899802

SADHBHAVANA SAMMELAN

Venue: Shri Hans Premyog Ashram, Manav Utthan Sewa Samiti, Vill. Bindukhatta, District Nanital  Uttarakhand
13th February, 2018  (Tuesday)
Time: 11:00 AM - 3:00 PM
Contact 8859506678 & 8552894437

SADHBHAVANA SAMMELAN

Venue: Khalikot College Stadium, Brahmapur District Ganjam, Odisha
24th & 25th February, 2018
(Saturday & Sunday)
Time: 6:00 PM - 9:00 PM
Contact : 8826899802

SADHBHAVANA SAMMELAN

Venue: Satlok Ashram, Muradnagar, U.P
1st & 2nd  March, 2018 (Holi)
(Thursday & Friday)
Time: 6:00 PM - 9:00 PM
Contact : 8826899802

SADHBHAVANA SAMMELAN

Venue: Hyderabad, Telangana
7th & 8th April , 2018
(Saturday & Sunday)
Time: 6:00 PM - 9:00 PM
Contact : 9581519997

SADHBHAVANA SAMMELAN

Venue: Shri Premnagar Ashram, Haridwar
12th ,13th & 14th April , 2018
(Thursday, Friday & Saturday)
Time: 6:00 PM - 9:00 PM
Contact : 8826899802

SADHBHAVANA SAMMELAN

Venue: Riwa, Madhya Pradesh
26th & 27th May, 2018
(Saturday & Sunday)
Time: 6:00 PM - 9:00 PM

SADHBHAVANA SAMMELAN

Venue: Khamgaon,  District Bhuldana,  Maharashtra
5th & 6th May, 2018
(Saturday & Sunday)
Time: 6:00 PM - 9:00 PM